Time Management

Time Management

Studeren: NRC Handelsblad

Dit boekje is ook opgenomen in de bundel:

Van het ordenen van informatie tot het schrijven van een leesbare scriptie.
Amsterdam: Uitgeverij Balans (2002).

Dit is een voorpublicatie uit Time Management
Aanschaffen kan via www.nrc.nl.

De bundel Van het ordenen van eenn informatie tot het schrijven van een scriptie kan worden besteld via www.uitgeverijbalans.nl.

Time management

De topman van de computergigant Microsoft, Bill Gates, liet ooit weten dat tijdnood zijn grootste frustatie is. Ondanks die frustatie is hij inmiddels wel één van de rijkste mensen ter wereld. Maar als hij in een casino tijd in plaats van geld kon winnen, zou de keus voor hem niet moeilijk zijn.

Bill Gates is niet de enige die klaagt over tijdnood. Maar welbeschouwd is het raar dat mensen klagen over gebrek aan tijd. Iedereen heeft toch even veel tijd? Iedereen beschikt toch over vierentwintig uur per dag? Probleem is echter dat niet iedereen dezelfde prioriteit stelt. Misschien zouden we in dit verband eigenlijk moeten spreken van prioritijd. En waarschijnlijk is dat de essentie van het tijdsprobleem: je neemt jezelf teveel voor, je kiest niet bewust genoeg, het kost daarom moeite om prioriteiten te stellen, waardoor het al gauw lijkt alsof je tijd tekort komt.

Ook veel studenten ervaren tijdgebrek als een nijpend probleem. Vaak zal dat komen doordat een student geen weerstand kan bieden aan allerlei aangename verleidingen van het studentenleven. Maar aan de andere kant: het beleid van het Ministerie van Onderwijs is het laatste decennium steeds meer verzakelijkt met de invoering van de tempobeurs en beperking van de studieduur. Daarnaast is de studiefinanciering zelden toereikend genoeg om het zonder bijbaantje(s) te rooien. Kortom, er wordt gewoon minder tijd en geld beschikbaar gesteld om te studeren. Wat dat betreft is studeren nu er beslist niet leuker op geworden. (Met weemoed denk ik terug aan hoe ik met vrienden begin jaren negentig nog demonstreerde tegen de OV-studentenkaart, omdat die tweede in plaats van eerste klas was. Dát vonden wij pas erg!)

Wat de nabije toekomst voor veranderingen zal brengen, Jo mag het weten. Het ironische is dat de dames en heren van het Ministerie van Onderwijs die het beleid bepalen zelf vroeger alle tijd van de wereld hadden en onbekommerd de vruchten konden plukken van de jaren zestig. Voor de tegenwoordige student is het echter zaak zo min mogelijk tijd te verliezen. Dat kan immers allerlei vervelende (financiële) consequenties tot gevolg hebben.

Dit boekje is bedoeld voor alle HBO-ers en universitaire studenten, beginnend of gevorderd, die steeds maar weer in tijdnood komen. Zonder dat het overigens de pretentie heeft de definitieve oplossing voor dat probleem te bieden. Je zult merken dat ik time management opvat als meer dan alleen het managen van je tijd. Wat dat betreft sluit ik me aan bij auteurs als Covey en Witjas over dit onderwerp (zie de verwijzingen achterin.) Vandaar dat de opzet van dit boekje breder is dan je alleen op basis van de de titel zou kunnen vermoeden. Time management komt namelijk misschien wel voor het belangrijkste deel neer op het managen van jezelf op diverse gebieden, op een bepaalde bewustwording van je gedragingen en keuzes. Ik zal je dan ook geregeld vragen te reflecteren over je eigen manier van studeren. Hopelijk draagt dat beschouwen uiteindelijk bij tot een efficiënter en effectiever gebruik van je (studie)tijd.

De opzet is als volgt. In het volgende hoofdstuk zal worden ingegaan op verschillen die er zijn tussen leren op de middelbare school en leren in het hoger onderwijs. Ook wordt aandacht besteed hoe, naarmate de studie vordert, de nadruk meer op productie en minder op reproductie komt te liggen. Om je bewust te worden van je manier van leren zul je je eigen studiegewoonten eens kritisch in ogenschouw moeten nemen. Daar gaat hoofdstuk 3 met name over. In het vierde hoofdstuk staat time management als studievaardigheid centraal. Diverse nationale en internationale studies hebben aangetoond dat niet zozeer het gebruik van allerlei diepgaande leerstrategieën, maar juist een goed time management een doorslaggevende factor is voor het succesvol afronden van je studie. Ook wordt aandacht besteed aan uitstelgedrag. In het vijfde hoofdstuk wordt ingegaan op een lange- en een korte-termijn planning en het bijhouden van een studiedagboek, en hoe je dat zo reëel en flexibel mogelijk kunt doen. In het zesde hoofdstuk staat wat je eventueel nog zou kunnen ondernemen als het je echt niet meer lukt om problemen met je time-management te vermijden. Tot slot volgt een korte terugblik.